ศาลแขวงพระนครเหนือ

กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์