Accessibility Tools

ศาลแขวงพระนครเหนือ
image

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลแขวงพระนครเหนือimage

แบบฟอร์มคำร้องขอพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (MS WORD) คลิก!!! 

แนวปฏิบัติของศาลแขวงพระนครเหนือ และคู่มือวิธีการใช้งานระบบการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิก

ชื่อห้อง คลิกที่รูปเพื่อเข้าห้อง หรือ คลิก URL สำหรับเข้าห้อง
ห้องพิจารณาคดีที่ 1 https://meet.google.com/ema-kqkr-buh
ห้องพิจารณาคดีที่ 2 https://meet.google.com/tda-sdin-zjn
ห้องพิจารณาคดีที่ 3 https://meet.google.com/wrr-qmky-woy
ห้องพิจารณาคดีที่ 4 https://meet.google.com/atr-yjwc-anv
ห้องพิจารณาคดีที่ 5 https://meet.google.com/jqq-gjnb-qiy
ห้องพิจารณาคดีที่ 6 https://meet.google.com/qoj-pdkn-awe
ห้องพิจารณาคดีที่ 7 https://meet.google.com/uxw-emez-eiq
ห้องพิจารณาคดีที่ 8 https://meet.google.com/suh-vtzh-xtz
ห้องพิจารณาคดีที่ 9 https://meet.google.com/yki-vfyr-hzr
ห้องพิจารณาคดีที่ 10 https://meet.google.com/bfu-jmnu-jqm
ห้องพิจารณาคดีที่ 11 https://meet.google.com/jje-zefk-kfi
ห้องพิจารณาคดีที่ 12 https://meet.google.com/xyb-ensf-qii
ห้องพิจารณาคดีที่ 14 https://meet.google.com/bdc-ojmk-onf
ห้องพิจารณาคดีที่ 15 https://meet.google.com/gun-cbip-hfs
ห้องพิจารณาคดีที่ 16 https://meet.google.com/atv-vqpr-vdi
ห้องพิจารณาคดีที่ 17 https://meet.google.com/ybo-ixdx-mog
ห้องพิจารณาคดีที่ 18 https://meet.google.com/beu-wjcr-mdi
ห้องพิจารณาคดีที่ 19 https://meet.google.com/cgz-adkd-xbn
ห้องพิจารณาคดีที่ 20 https://meet.google.com/ruv-knnq-zwf
ห้องพิจารณาคดีที่ 21 https://meet.google.com/gxz-fstc-zow
ห้องพิจารณาคดีที่ 22 https://meet.google.com/jgm-eawf-jcq
ห้องพิจารณาคดีที่ 23 https://meet.google.com/ayd-kyem-bdm
ห้องพิจารณาคดีที่ 24 https://meet.google.com/peg-wwgp-xtm
 
ห้องพิจารณาคดีที่ 25 https://meet.google.com/hfp-jedm-deo
ห้องพิจารณาคดีที่ 26 สืบพยาน(เรือนจำ) https://meet.google.com/vyd-ugvz-szz
ห้องคุ้มครองสิทธิ 1 https://meet.google.com/vtg-imrz-fhe
ห้องคุ้มครองสิทธิ 2 https://meet.google.com/bis-jads-dam