Accessibility Tools

ศาลแขวงพระนครเหนือ
News
ศาลแขวงพระนครเหนือจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบ ความสำเร็จด้านความถูกต้องในการเบิกจ่ายงบประมาณตามงาน/กิจกรรม/ประเภทค่าใช้จ่าย ของศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567 ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2567 - เดือนมิถุนายน 2567 ศาลแขวงพระนครเหนือจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย (Self – Assessment Checklist) ของศาลแขวงพระนครเหนือ ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลแขวงพระนครเหนือจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ครั้งที่ 2/2567
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image