ศาลแขวงพระนครเหนือ

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

หนังสือที่ระลึกศาลแขวงพระนครเหนือ

พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๕๖๓